Области и проблематика на „Ти и Lidl за по-добър живот“


Публикувано на 04.05.2017"Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи проекти на неправителствени организации (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел), като им помогне да реализират своите идеи за по-пълноценен и качествен живот на местните общности. Инициативата мотивира гражданите чрез техните граждански организации да подобряват условията на живот в своите населени места, като осъществяват проекти в областта на (1) образованието, (2) околната среда, (3) културата и историческото наследство и (4) здравословния начин на живот.

Вярваме, че гражданите не са пасивни консуматори, а активни участници в създаването и развитието на средата, в която живеят. Затова тяхното активизиране в посока подобряване качеството на живот в различните населени места е основният фактор за постигане на устойчив растеж.

 

Пълноценният и качествен живот

За нас пълноценният и качествен живот е съизмерим с личното благосъстояние, формирано по много и разнообразни критерии от физическо, психологическо и социално естество.

 • Физическото благосъстояние най-общо включва доброто здравословно състояние, физически комфорт, режим на хранене и физическа активност, предпазване от заболявания и други. 

 • Психологическите аспекти на качеството на живот и неговата пълноценност са свързани с психичното здраве, различните състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни емоционални състояния, самооценката.

 • Социалното благосъстояние е най-разнообразно и трудно измеримо, тъй като включва активността в семейството, приятелските отношения, професионалната реализация, развлеченията в свободното време, социалната среда и живот, придобитото образование и култура, околната среда и други.

 

Четирите области

"Ти и Lidl за по-добър живот“ се фокусира върху четири ключови области: (1) образованието, (2) околната среда, (3) културата и историческото наследство и (4) здравословния начин на живот.

Тях дефинираме по следния начин:

 

 

1. Образование

В съвременните икономики, основани на знанието, образованието играе важна роля както в живота на отделния човек, така и на обществото като цяло. Това е един от най-важните фактори при определяне прогреса на отделните личности, както и ключов критерий при определяне икономическия растеж и демократичното развитие на страната. Примерни показатели за образование, които са от значение за качеството на живот, са образователното равнище на населението, броят на преждевременно напускащите училище, самостоятелно оценените и оценявани умения, както и възможността за учене през целия живот.

2. Околна среда

Опазването на околната среда е основен приоритет на развитите икономики през последните десетилетия. Примерни дейности в тази посока са всички активности, насочени срещу замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и намаляването на високите нива на шум и запазването на биологичното разнообразие в градовете.

3. Култура и историческо наследство

Културата е съвкупността от духовни и материални придобивки, без които хората не могат да живеят. Във всяка култура се различават две страни — материална и духовна, които се развиват паралелно, взаимно си влияят и често едната обуславя другата. Дейностите в областта на културата трябва да си поставят за цел да подкрепят и стимулират създаването и представянето на културни събития, развитието на значими за жителите на отделно населено място културни дейности, опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт.

4. Здравословен начин на живот

Здравословният начин на живот е съществена част от качеството на живот на хората. Примерни дейности в тази област са активности, които подкрепят и стимулират активния живот, усилия, насочени в посока превенция на различни болести или зависимости, подобряване психичното и физическо здраве на гражданите, както и дейности, допринасящи за създаване на условия за здравословен начин на живот. 

Вярваме, че горните четири области влияят пряко върху качеството на живот. Те се отразяват върху трудовата дейност на хората, свободното им време, социалната среда и контакти, както и участието им в социално политическия живот, включително свободата им на сдружаване, гражданското им участие и др.

 

Идентифицирана проблематика

"Ти и Lidl за по-добър живот“ ще подкрепи проекти, които ще допринесат за подобряване качеството на живот на общностите по места и ще помогнат на хората там да живеят по-пълноценно. В посочените по-долу области са идентифицирани част от примерни въпроси, чийто адекватни отговори могат да доведат до повишаване качеството на живот.

 • Как да повишим функционалната грамотност на учениците и интереса им към учебния процес и придобиването на знания?

 • Как да осигурим по-здравословна, безопасна и стимулираща среда за децата и младежите?

 • Как да подкрепим и поощрим учителите при разработването и прилагането на иновативни методи на преподаване?

 • Как да приобщим хората с ограничени умения и компетенции в по-широк спектър от работни места?

 • Как да намалим риска от наднормено тегло при децата и как да ги насърчим да следват принципите на здравословно хранене?

 • Как да предпазим децата и младежите в ученическа възраст от рискове от зависимости?

 • Как да осигурим на децата и младежите с ограничени финансови средства повече възможности за здравословно хранене и практикуване на спорт?

 • Как да насърчим детското и младежко развитие на местно ниво? Как да превърнем децата и младежите в активни граждани и как да развием силните им страни?

 • Как да осигурим повече възможности за масов спорт? Как да създадем условия за запазване на съществуващите и създаване на нови паркови пространства? Как да намалим замърсяването на въздуха и да предпазим градските екосистеми?

 • Как да повишим информираността на гражданите за алтернативните енергийни източници и подходите за опазване на околната среда, които създават „зелени градове“?

 • Как да популяризираме и поощрим използването на алтернативни методи за транспорт, употребата на велосипеди в градска среда и подобряване на инфраструктурата чрез съвместна работа с местната власт?

 • Как да допринесем за повече зелени площи в градските пространства, училищните дворове и детските градини? Как да направим междублоковите пространства по-уютни и приятни?

 • Как да оживим традиционната култура? Като например, откриването и възстановяването на местно материално и нематериално наследство – типични за районите занаяти и обичаи, стари рецепти от местната кухня, фолклор, както и части от традиционната местна култура, които могат да бъдат основа за социален бизнес, сред които културен и винен туризъм, например. Как в по-малките градски общности да популяризираме и да направим разпознаваеми онези жанрове от изкуството, които използват новите технологии като фотография, комикси, анимация и други?

 • Как да увеличим публични пространства за свободното време на хората от по-малките населени места?

 • Как да помогнем за възстановяването на малките културни паметници от местно значение? Как да въвлечем хората с доброволен труд?

 • Как в по-малките градове да популяризираме модерните артисти и арт пространствата, които не са дотам познати на широката публика?

Автор: Лидл България

 

За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме "бисквитки".   Приемам

Повече информация...