Формални критерии на "Ти и Lidl за по-добър живот"


Публикувано на 20.06.2017Под формален или административен критерий се разбира техническата обезпеченост и наличност на цялата документация, която се изисква да бъде изпратена от кандидатстващите за финансиране.

Допуснати до оценяване от експертното жури ще бъдат само предложения, които отговарят на формалните критерии. Етапът на оценка по формални критерии ще продължи от 25 юни до 5 юли 2017 г.

По-долу може да намерите повече информация за формалните критерии.

1. Кандидатстващата организация е един от следните типове организации:

- юридическо лица с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г.);

- читалище, по смисъла на Закона за народните читалища (обн. ДВ. бр. 89 от 22 октомври 1996 г.);

-  училищно настоятелство на общинско или държавно училище по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ. бр. 79 от 13 октомври 2015 г.).

2. Кандидатстващата организация е неправителствена, нестопанска, неполитическа и нерелигиозна.

3. Кандидатстващата организация е кандидатствала самостоятелно или в партньорство с друга организация, която е юридическо лица с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г.), читалища, по смисъла на Закона за народните читалища (обн. ДВ. бр. 89 от 22 октомври 1996 г.) и училищно настоятелство на общински и държавни училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ. бр. 79 от 13 октомври 2015 г.)

4. Организацията е кандидатствала само с едно предложение.

5. Кандидатстващата организация ще изпълнява своята дейност по проекта само в населеното място/област, в която е регистрирана.

6. Кандидатстващата организация ще има дейности по проекта само в едно населено място.

7. Изпратеният от кандидатстващата организация пакет документи включва:

- Формуляр за кандидатстване – 1 брой. Формулярът следва да бъде във формат Word

- Бюджет на предложението – 1 брой. Бюджетът следва да бъде във формат Excel.

- Декларация за съгласие с условията на конкурса – 1 брой. Декларацията е попълнена и подписана от официалния представляващ кандидатстващата организация и е изпратена в PDF файл.

- Декларация  за съгласие за предоставяне на личните данни – минимум 1 брой. Броят на декларациите е равен на  броя  физически лица с предоставени лични данни в рамките на проектното предложение.  Декларацията/декларациите  са попълнени и подписани от всяко от  лицата с предоставени лични данни и удостоверяват, че лицата са информирани за условията на конкурса в раздел „Лични данни“ от официалния представляващ кандидатстващата организация. Декларацията/декларациите  са изпратени в PDF файл/файлове.
8. Формулярът за кандидатстване отговаря на изискванията за обем (брой на думите), посочен към всеки въпрос във формуляра.

9. Бюджетът на проектното предложение е под или равен на 10 000 лева

Важна информация

- При изпращане на пакета документи системата изпраща автоматичен отговор, че кандидатурата е получена.

- Лидл България и ФРГИ не носят отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени или не са получени на посочения мейл (lidl@wcif-bg.org) по технически причини.

- Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.

- Декларацията за съгласие с условията на конкурса може да бъде попълнена и от упълномощенo от представляващия организацията лице, като в този случай следва да бъде изпратено и копие на нотариално заверено пълномощно.

- Изпращането на допълнителни документи, извън изискваните: проектно предложение (Word), бюджет (Excel), минимум две декларации, подписани и сканирани в  Pdf, не носи предимство на кандидата.

- Организациите кандидати могат да изпратят автобиографии на максимум двама представители на екипа на проекта с цел представяне на опита на организацията или нейните членове. Изпращането на тези автобиографии не носи предимство на кандидатите.

- Лидл България и ФРГИ няма да търсят организациите кандидати, за да предоставят допълнително необходими, но не приложени документи, или приложени, но в различен от изискваният формат.

- Инициативата насърчава и очаква кандидатите да са готови да търсят активното участие на гражданите на населеното място в различни етапи от изпълнението на дейностите (т.е. не само в публичните изяви или само във фактическото провеждане, а и в идентифицирането на проблема и предложеното решение).

- Инициативата насърчава и очаква кандидатите да познават ценностите на инициативата и да са представили в предложението си по подходящ начин разбирането си за тези ценности и прилагането им в хода на изпълнение на проектното им предложение.

- Организации, регистрирани по Търговския закон, не могат да бъдат партньори.

Допълнителни насоки към формалните критерии за  кандидатстване:

- Резюмето на проекта трябва да дава ясна и конкретна представа за кандидатстващия проект по отношение на неговата цел, дейности, очаквани резултати, време за изпълнение и търсени средства.

- Проектното предложение трябва да обхваща дейности в населеното място, където е съдебната регистрация. Това означава, че организация, чиято съдебна регистрация е във Варна, не може да кандидатства с проект, който ще се реализира в Пловдив.

- Проектното предложение трябва да включва дейности, които започват не по-рано от 1 ноември 2017 г. и продължават максимум 12 месеца. Очакваме повечето проекти да са приключили към 1 октомври 2018 година.

- Очакваме предложенията да се изпълняват в срок не по-късно от 6 месеца и да не представляват една еднократна дейност.

- Една организация има право да участва в конкурса само с един проект. Организацията, която участва в конкурса със собствен проект, не може да бъде партньор на друга организация кандидат в същата инициатива.

- Лидл България и ФРГИ не очакват собствен финансов принос от организациите. Разбира се, доброволният труд е възможен.

Автор: Лидл България

 

За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме "бисквитки".   Приемам

Повече информация...